Všeobecné obchodní podmínky ZJP, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí Kupních smluv uzavíraných společností ZJP, s.r.o., IČ 258 28 720, se sídlem Zábřeh na Moravě – Olomoucká 2232/8, PSČ 789 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19730 (dále také jako Prodávající), na straně jedné, s jednotlivými právnickými či fyzickými osobami jako kupujícími (dále jen Kupující) na straně druhé, jejichž předmětem je dodání jakýchkoliv výrobků či zboží ze strany Prodávajícího, včetně zboží a výrobků přizpůsobených specifikacím Kupujícího (dále jen Zboží), jak je takové Zboží podrobně specifikováno v jednotlivých kupních smlouvách (dále jen Kupní smlouva).

1.2 VOP upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to bez ohledu na původ zboží a místo jeho dodání a/nebo sídlo Kupujícího.

1.3 Prodávající má právo tyto VOP jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit v souladu s ustanovením § 1752 Občanského zákoníku. V takovém případě je Prodávající povinen nejpozději 5 dní před sjednaným termínem dodání Zboží Kupujícímu doručit oznámení o změně VOP spolu s jejich novým zněním na jeho adresu dle Kupní smlouvy. K později zaslaným změnám se nepřihlíží. Kupující je oprávněn změny odmítnout a od Kupní smlouvy do 5 dnů od doručení oznámení o změně VOP odstoupit. Neučiní-li tak, je novým zněním VOP vázán.

1.4 Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

1.5 Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené těmito VOP a ani Kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. 

2. Předsmluvní jednání

2.1 Veškerá jednání, jež mají následně vést k uzavření Kupní smlouvy, jsou předsmluvními jednáními   Smluvních stran, a Prodávající tedy neodpovídá za to, že nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

2.2 Poskytnou-li si Strany při jednání o Kupní smlouvě údaje a sdělení, má každá ze Stran právo vést o nich záznamy za účelem uzavření Kupní smlouvy.  

2.3 Získá-li některá ze Smluvních stran při jednání o Kupní smlouvě o druhé Straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé Straně to, oč se obohatila. 

3. Součinnost stran

3.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

3.2 Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Kupní smlouvy.

3.3 Kupující je povinen dodat na výzvu Prodávajícího veškeré podklady potřebné k realizaci dodávky Zboží dle Kupní smlouvy a poskytnout pro tyto účely Prodávajícímu veškerou další nezbytnou součinnost.

3.4 V případě prodlení Kupujícího se splněním povinností podle bodů 3.1., 3.2. a 3.3. je Prodávající oprávněn po dobu trvání prodlení Kupujícího pozastavit zahájení výroby a dodávky Zboží. Doba dodání Zboží se prodlouží o dobu trvání prodlení Kupujícího.  

3.5 Prodávající je povinen informovat Kupujícího o všech skutečnostech, které nastanou v průběhu přípravy plnění a které by mohly mít vliv na kvalitu Zboží nebo jeho použití.

3.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny korespondenční adresy či jiných kontaktních údajů, budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

4. Vyšší moc

4.1 Žádná Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění svých povinností, pokud je nesplnění důsledkem okolností, jakými jsou přírodní události (záplavy, požár, zemětřesení apod.) a další mimořádné skutečnosti vzniklé nezávisle na vůli povinné Strany (válka, válečná jednání apod.), kdy nelze rozumně předpokládat, že by tato Strana tyto okolnosti překonala (dále jen Vyšší moc), pokud se nejedná o skutečnost, kterou byla Strana povinna podle Kupní smlouvy překonat.

4.2 Za Vyšší moc jsou považovány také situace, kdy Prodávající nemůže úplně nebo částečně splnit své smluvní povinnosti z důvodu zákazu vývozu Zboží nebo nevydání vývozního povolení či obdobného povolení příslušnými orgány veřejné moci.

4.3 Strana, pro kterou se plnění závazku stalo nemožným z důvodu Vyšší moci, neprodleně o situaci písemně informuje druhou Stranu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů poté, co okolnost Vyšší moci nastala, a stejně tak musí druhou Stranu písemně informovat do 5 kalendářních dnů o zániku této okolnosti.    

4.4 Po odpadnutí překážky z důvodu existence Vyšší moci jsou Strany povinny neprodleně začít s plněním svých smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

4.5 V případě, že okolnost Vyšší moci trvá alespoň 30 dní, jsou Strany oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit.

5. Reklamace

5.1 Reklamační řízení se řídí Reklamačním řádem společnosti ZJP, s.r.o.

5.2 Při uplatnění reklamace musí být reklamované Zboží čisté a hygienicky nezávadné. V opačném případě si Prodávající vyhrazuje právo Zboží nepřijmout.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1 Prodávající je oprávněn vedle zákonem stanovených případů od Kupní smlouvy odstoupit také v těchto případech:

a) proti Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení,

b) proti Kupujícímu je nařízena exekuce či výkon rozhodnutí,

c) Kupující vstoupí do likvidace,

d) Kupující převede Zboží na třetí osobu před úplným zaplacením kupní ceny,

e) Kupující poruší své povinnosti vyplývající z VOP nebo Kupní smlouvy a toto porušení neodstraní do 30 dnů ode dne, kdy byl na porušení Prodávajícím písemně upozorněn.

6.2 Při plnění v částečných dodávkách je Prodávající oprávněn zvolit, zda od Kupní smlouvy odstoupí jen ohledně nesplněného zbytku plnění či ohledně celého plnění.

6.3 Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy a Kupní smlouvou.

6.4 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo odstoupení jedné Strany doručeno Straně druhé. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo příslušné Straně doručeno třetího dne ode dne jeho odeslání odstupující Stranou.

7. Rozhodčí doložka

7.1 Jakékoli spory budou Stranami řešeny smírnou cestou. Pokud nebude dosaženo žádného smírného řešení během 90 dnů, bude sporná otázka rozhodnuta příslušným soudem České republiky dle sídla Prodávající strany.

8. Další ustanovení

8.1 Smluvní vztahy dle Kupní smlouvy se řídí právem České republiky.

8.2 Kupní smlouva může být změněna pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Kupní smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou Stran.

8.3 Kupující není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky z Kupní smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

8.4 Prodávající je oprávněn na Zboží uvádět svoji obchodní firmu případně jakoukoliv svou ochrannou známku, pokud není s Kupujícím písemně dohodnuto jinak.    

8.5 Žádné neuplatnění, částečné uplatnění ani opoždění Prodávajícího s uplatněním práva nebo prostředků právní ochrany se nevykládá jako vzdání se předmětného práva.

8.6 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud bude Kupní smlouva pro potřebu Kupujícího přeložena do cizího jazyka, tak v případě sporů o výklad pojmů platí výklad Kupní smlouvy v českém jazyce.

8.7 Ochrana osobních údajů se řídí především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále národní úpravou – zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

9. Uzavření smlouvy

9.1 Uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu Prodávajícího lze následujícími způsoby:

a) poptávkovým košíkem

b) objednávkovým košíkem

9.2 Poptávkový košík

9.2.1 Vložením Zboží do poptávkového košíku Kupující zasílá poptávku Prodávajícímu. Prodávající následně zašle nabídku na e-mail Kupujícího, který Kupující uvedl při vložení Zboží do poptávkového košíku.

9.2.2 Návrhem na uzavření Kupní smlouvy se rozumí následná objednávka Kupujícího zaslaná Kupujícím na e-mail Prodávajícího.

9.2.3 Prodávající na základě objednávky Kupujícího zašle Kupujícímu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky bude zpravidla obsahovat specifikaci Zboží, kupní ceny, dodací a platební podmínky a odkaz na tyto VOP. Odkaz na VOP nemusí být obsažen ve stejném dokumentu jako potvrzení objednávky (odkaz na VOP v e-mailové komunikaci, v příloze         e-mailu apod.).  

9.2.4 Přijetí objednávky Prodávajícím s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky Kupujícího, se vždy považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy.

9.2.5 Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je mezi Stranami uzavřena závazná Kupní smlouva, ledaže Kupující nejpozději do následujícího pracovního dne od doručení potvrzení objednávky uzavření Kupní smlouvy odmítne z důvodu, že potvrzení objednávky se svým obsahem podstatně liší od objednávky Kupujícího.

9.2.6 Výše uvedená ustanovení nebrání tomu, aby mezi Stranami byla uzavřena písemná Kupní smlouva.

9.3 Objednávkový košík

9.3.1 Vložením zboží do objednávkového košíku vytváří Kupující objednávku. Při tvorbě objednávky má Kupující právo měnit Zboží, způsob dopravy a platby. Pokud celková váha objednávaného Zboží překročí hranici 30 kg, dohodne se Prodávající s Kupujícím na způsobu dopravy prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky až po odeslání objednávky Kupujícím.

9.3.2 Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupující povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zaškrtnutím pole: Souhlasím s obchodními podmínkami.

9.3.3 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.  

9.3.4 Prodávající na základě objednávky Kupujícího zašle Kupujícímu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky bude obsahovat specifikaci Zboží, kupní ceny, dodací a platební podmínky a případně i odkaz na tyto VOP. Odkaz na VOP nemusí být obsažen ve stejném dokumentu jako potvrzení objednávky (odkaz na VOP v e-mailové komunikaci, v příloze        e-mailu apod.).  

10. Platební podmínky

10.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši dle Kupní smlouvy.

10.2 Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu Zboží Kupujícímu, cenu obalů, palet, certifikace a pojištění, pokud Kupní smlouva výslovně nestanoví jinak. Pokud Kupující vrátí poskytnuté obaly a palety Prodávajícímu, Prodávající bez zbytečného odkladu vystaví dobropis ve prospěch Kupujícího na částku fakturovanou jako cenu obalů a palet.

10.3 Náklady na provedení jakýchkoli změn na Zboží dle specifikací Kupujícího nese Kupující.

10.4 Forma úhrady kupní ceny je stanovena v Kupní smlouvě:

a) platba dobírkou – Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nejpozději při dodání Zboží – odmítnutím převzetí či nepřevzetím řádně dodaného Zboží není dotčena povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu

b) na bankovní účet – Kupující je povinen zaplatit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího dle faktury vydané Prodávajícím, a to nejpozději do doby splatnosti této faktury.

10.5 Veškeré částky, které mají být hrazeny Kupujícím a které představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH. Kupující je rovněž povinen společně se zaplacením této úplaty za toto plnění zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající zákonné výši DPH.

10.6 Faktury jsou zasílány na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě nebo na e-mailovou adresu Kupujícího. (Faktura je vždy vystavena ke dni dodání Zboží.) Splatnost faktur je 14 dní od jejich vystavení, pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto jinak.

10.7 Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním dobropisů a faktur ve formátu pdf na e-mailovou adresu pro tento účel Kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Kupující dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření faktury zasílaných ve formátu pdf.

10.8 V případě prodlení s úhradou kupní ceny sjednávají Prodávající a Kupující smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.9 Bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn využít služeb třetích osob ohledně správy takové pohledávky po lhůtě splatnosti. V takovémto případě je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené.

10.10 Kupující není oprávněn jednostranným jednáním započíst svou pohledávku vůči pohledávce Prodávajícího. Dohoda o takovém započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu. Tato ustanovení nemají vliv na právo Prodávajícího jednostranně započíst vzájemné pohledávky Prodávajícího vůči pohledávkám Kupujícího.

11. Dodací podmínky

11.1 Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v termínu dle Kupní smlouvy. Prodlením Prodávajícího s dodáním Zboží není Kupní smlouva dotčena – závazek Prodávajícího dodat Zboží a závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu zůstává v platnosti.

11.2 Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ve sjednaném termínu v případě, že Kupující má vůči Prodávajícímu dluhy po splatnosti v souvislosti s dodávkami Zboží na základě dříve uzavřených Kupních smluv. Až do úplného uhrazení takových dluhů není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.

11.3 Prodávající je oprávněn plnit Kupujícímu v částečných dodávkách, stejně tak jako je oprávněn plnit Kupujícímu před i po době dodání uvedené v Kupní smlouvě. Kupující je povinen přijmout částečné plnění stejně tak jako plnění před i po době dodání.

11.4 Zboží musí být opatřeno obalem nebo být připraveno k přepravě v souladu s Kupní smlouvou. Prodávající zajistí přepravu Zboží Kupujícímu v souladu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě sám nebo za použití třetí osoby. Nestanoví-li Kupní smlouva tuto podmínku výslovně, má právo volby Prodávající.  

11.5 Strany se mohou dohodnout, že Prodávající zajistí odeslání Zboží do sídla Kupujícího nebo na adresu uvedenou v Kupní smlouvě za použití třetí strany. Za okamžik předání Zboží Kupujícímu je v takovém případě považován okamžik doručení Zboží na požadovanou adresu Kupujícího. Odepře-li adresát převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo doručeno v okamžiku odepření, byl-li adresát vyrozuměn o uložení Zboží, považuje se zásilka za doručenou druhým dnem po jejím uložení.

11.6 Pokud Kupující odmítne převzít Zboží nebo nepřevezme Zboží, ačkoliv byl k tomu povinen, je Prodávající oprávněn Zboží uskladnit na náklady Kupujícího a za každý den, ve kterém je Kupující v prodlení s převzetím Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 150 Kč za den.

11.7 Kupující je povinen při dodání Zboží překontrolovat stav Zboží (kompletnost zásilky, vnější poškození apod.) podle přiloženého přepravního dokladu a uvést případné poškození do tohoto přepravního dokladu.

11.8 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží během přepravy nejpozději do druhého pracovního dne od okamžiku převzetí Zboží od přepravce.

12. Ceny

12.1 Na e-shopu jsou uvedeny aktuální platné ceny včetně i bez DPH.

12.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo do uplynutí stanovené doby.

12.3 Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží v důsledku chyby informačního systému. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo takto odstoupit od Kupní smlouvy i po odeslání potvrzení objednávky Kupujícímu, a to do 14 dnů od tohoto okamžiku. Pokud Kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

13. Odstoupení od Kupní smlouvy

13.1 Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží:

a) ode dne převzetí Zboží,

b) ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Kupní smlouvy dodání více druhů Zboží,

c) ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží.

13.2 Kupující je povinen zaslat odstoupení od smlouvy na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího.

13.3 Kupující je povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím, dokumentací, čisté, nepoužité a nepoškozené v původním nepoškozeném obalu.

13.4 Kupující vrátí Zboží na adresu sídla Prodávajícího a do zaslané dokumentace uvede číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu, na který požaduje vrátit zaplacené peněžní prostředky.

13.5 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které na základě Kupní smlouvy přijal, nejpozději do 30 dnů.

13.6 Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než Kupující Zboží Prodávajícímu předá, nebo než prokáže odeslání Zboží Prodávajícímu.

13.7 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

a) kdy Prodávající poskytl Kupujícímu služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

b) v případě, kdy bylo Zboží upraveno podle přání Kupujícího,

c) pokud jde o dodávku Zboží, které po otevření obalu Zboží nelze z hygienických důvodů vrátit.

13.8 Kupující má povinnost uhradit poměrnou část kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.                

 

 

Reklamační řád společnosti ZJP, s.r.o. 

                                                                       

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti ZJP, s.r.o. (dále „Společnost“) v případě, že přes veškeré úsilí Společnosti o zachování vysoké kvality nabízeného produktu (zboží či služeb) vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nabízeného produktu.

Článek I. - Prevence

1. Při sjednávání prodeje produktu vezme zákazník před uzavřením smlouvy v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování produktu. Pouze produkt dobře zvolený z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití produktu.

2. U produktu hutního materiálu vezme zákazník před uzavřením smlouvy v úvahu také následné uskladnění produktu v prostoru, který chrání před degradací povrchu produktu, a ošetření povrchu produktu vhodným konzervačním prostředkem, tak jak je to v tomto oboru dobrou zvyklostí.

3. Po celou dobu čerpání produktu je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto produktu. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující postup.

4. Další nutnou podmínkou pro zachování funkčnosti produktu je pravidelná péče o produkt. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná péče o produkt podstatně ohrožuje jeho plnou funkčnost. Společnost poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím průběžné vnější komunikace a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy nabízených produktů.

Článek II. - Základní podmínky reklamace

1. Vyskytne-li se u produktu vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2. Vadou se rozumí změna dohodnutých podmínek při prodeji produktu. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že produkt je bez vad. Zákazník produkt podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na jeho osobu a přesvědčí se o vlastnostech a množství produktu.

3. Vadou produktu hutního materiálu se rozumí, pokud materiál vykazuje jiné složení nebo vlastnosti, než které je dáno materiálovým listem. Za vadu se také považuje, pokud jsou rozměry nebo geometrické tvary odlišné od příslušné normy.

4. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě, nejpozději však po uplynutí 30 dnů ode dne podání reklamace. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne obchodně technický ředitel Společnosti nebo jiný kompetentní pracovník Společnosti.

Článek III. - Místo a způsob uplatnění reklamace

1. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně nebo zasláním reklamovaného produktu a dokumentu obsahující popis vady do sídla společnosti.

2. Obchodně technický ředitel Společnosti nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi protokol o reklamaci zahrnující datum, kdy reklamaci uplatnil, předmět reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), datum, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

Článek IV. - Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Zákazník má povinnost oznámit prodávajícímu vadu produktu včas, jinak pozbývá práva na odstoupení od smlouvy. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání produktu. Při prodeji použitého zboží se lze dohodnut na zkrácení lhůty 24 měsíců, a to až na 12 měsíců.

2. Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, vychází se z toho, že zboží bylo vadné již při nákupu. Pokud by prodejce s tímto tvrzením nesouhlasil, musí prokázat opak (např. že vadu způsobil sám kupující neodborným zacházením s produktem). Po uplynutí šesti měsíců naopak přechází důkazní břemeno na spotřebitele, který v případném sporu musí prokázat prodejci (např. znaleckým posudkem), že za vadu odpovídá.

3. Uvedené lhůty pro reklamaci zboží nemohou být zkráceny, a to ani dohodou.

4. Zákonnou lhůtu pro uplatnění práv z vad zboží však nelze zaměňovat s životností zboží, za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

5. Záruční doba běží od odevzdání produktu zákazníkovi; byl-li produkt podle smlouvy odeslán, běží od dojití produktu do místa určení. Má-li koupený produkt uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení produktu do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí produktu a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Článek V. - Jakost při převzetí

1. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník produkt převzal:

a) má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,

c) produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

U produktu hutního materiálu navíc prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník produkt převzal:
a) se produkt shoduje s dodanou výkresovou dokumentací,

b) je produkt přichystán v dané rozměrové normě,

c) je produkt dodán v dohodnuté jakosti materiálu, rozměru a povrchu,

d) u produktu ocelí používaných k tepelným úpravám, je uvedena jakost materiálu.
 

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.

3. Připouští-li to povaha koupě, má zákazník právo, aby byl produkt před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

Článek VI. - Vady vedoucí k podstatnému porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

a) na odstranění vady dodáním nového produktu bez vady nebo dodáním chybějícího produktu,

b) na odstranění vady opravou produktu,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

2. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3. Právo vybrat si dodání nového produktu, výměnu jeho součásti nebo odstoupení od smlouvy má zákazník i v případě, že nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opakující se vadu se zpravidla považuje, objeví-li se tatáž vada potřetí, za větší počet vad pak tři vady, které se současně projeví na produktu a brání jeho řádnému užívání.

Článek VII. - Vady vedoucí k nepodstatnému porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou produktu nebo dodáním nového produktu; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

3. Neodstraní-li prodávající vadu produktu včas nebo vadu produktu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

4. Týká-li se vada pouze součásti produktu, může zákazník požadovat jen výměnu této součásti.

Článek VIII. - Práva z vadného plnění

1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2. Je-li na prodávaném produktu, na jeho obalu, v návodu připojenému k produktu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze produkt použít, platí ustanovení o záruce za jakost.

3. Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

4. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi produktu vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

5. Nebrání-li tomu povaha produktu, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení produktu obsahujícím uvedené údaje.

6. Body číslo 1 a 2 z Článku VIII. se nepoužijí

a) u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt měl při převzetí zákazníkem, nebo

d) vyplývá-li to z povahy produktu.

7. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

8. Má-li produkt vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o produkt prodávaný za nižší cenu nebo o produkt použitý, má zákazník místo práva na výměnu produktu právo na přiměřenou slevu.

9. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání formou reklamačního protokolu.