Všeobecné obchodní podmínky ZJP, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Kupních smluv uzavíraných společností ZJP, s.r.o., IČ 258 28 720, se sídlem na adrese Olomoucká 2232/8, 789 01 Zábřeh, telefon: 583 450 364, e-mail: [obfuscate_1_|116|101|108|55|114|105|112|40|94|116], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19730 (dále také jako Prodávající), na straně jedné, s jednotlivými právnickými či fyzickými osobami jako kupujícími (dále jen Kupující) na straně druhé, jejichž předmětem je dodání jakýchkoliv výrobků či zboží ze strany Prodávajícího, včetně zboží a výrobků přizpůsobených specifikacím Kupujícího (dále jen Zboží), jak je takové Zboží podrobně specifikováno v jednotlivých kupních smlouvách (dále jen Kupní smlouva).

1.2. VOP upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to bez ohledu na původ zboží a místo jeho dodání a/nebo sídlo Kupujícího.

1.3. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5. Prodávající má právo tyto VOP jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit v souladu s ustanovením § 1752 Občanského zákoníku. V takovém případě je Prodávající povinen nejpozději 5dní před sjednaným termínem dodání Zboží Kupujícímu doručit oznámení o změně VOP spolu s jejich novým zněním na jeho adresu dle Kupní smlouvy. K později zaslaným změnám se nepřihlíží. Kupující je oprávněn změny odmítnout a od Kupní smlouvy do 5dnů od doručení oznámení o změně VOP odstoupit. Neučiní-li tak, je novým zněním VOP vázán.

1.6. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP. 

1.7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

2. Předsmluvní jednání

2.1. Veškerá jednání, jež mají následně vést k uzavření Kupní smlouvy, jsou předsmluvními jednáními   Smluvních stran, a Prodávající tedy neodpovídá za to, že nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

2.2. Poskytnou-li si Strany při jednání o Kupní smlouvě údaje a sdělení, má každá ze Stran právo vést o nich záznamy za účelem uzavření Kupní smlouvy. 

2.3. Získá-li některá ze Smluvních stran při jednání o Kupní smlouvě o druhé Straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé Straně to, oč se obohatila. 

 

3. Součinnost stran

3.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

3.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Kupní smlouvy.

3.3. Kupující je povinen dodat na výzvu Prodávajícího veškeré podklady potřebné k realizaci dodávky Zboží dle Kupní smlouvy a poskytnout pro tyto účely Prodávajícímu veškerou další nezbytnou součinnost.

3.4. V případě prodlení Kupujícího se splněním povinností podle bodů 3.1., 3.2. a 3.3. je Prodávající oprávněn po dobu trvání prodlení Kupujícího pozastavit zahájení výroby a dodávky Zboží. Doba dodání Zboží se prodlouží o dobu trvání prodlení Kupujícího. 

3.5. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o všech skutečnostech, které nastanou v průběhu přípravy plnění a které by mohly mít vliv na kvalitu Zboží nebo jeho použití.

3.6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny korespondenční adresy či jiných kontaktních údajů, budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 

4. Vyšší moc

4.1. Žádná Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění svých povinností, pokud je nesplnění důsledkem okolností, jakými jsou přírodní události (záplavy, požár, zemětřesení apod.) a další mimořádné skutečnosti vzniklé nezávisle na vůli povinné Strany (válka, válečná jednání apod.), kdy nelze rozumně předpokládat, že by tato Strana tyto okolnosti překonala (dále jen Vyšší moc), pokud se nejedná o skutečnost, kterou byla Strana povinna podle Kupní smlouvy překonat.

4.2. Za Vyšší moc jsou považovány také situace, kdy Prodávající nemůže úplně nebo částečně splnit své smluvní povinnosti z důvodu zákazu vývozu nebo dovozu Zboží nebo nevydání vývozního povolení či obdobného povolení příslušnými orgány veřejné moci.

4.3. Strana, pro kterou se plnění závazku stalo nemožným z důvodu Vyšší moci, neprodleně o situaci písemně informuje druhou Stranu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů poté, co okolnost Vyšší moci nastala, a stejně tak musí druhou Stranu písemně informovat do 5 kalendářních dnů o zániku této okolnosti.   

4.4. Po odpadnutí překážky z důvodu existence Vyšší moci jsou Strany povinny neprodleně začít s plněním svých smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

4.5. V případě, že okolnost Vyšší moci trvá alespoň 30 dní, jsou Strany oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit.

 

5. Reklamace

5.1. Reklamační řízení se řídí Reklamačním řádem společnosti ZJP, s.r.o. 

5.2. Při uplatnění reklamace musí být reklamované Zboží čisté a hygienicky nezávadné. V opačném případě si Prodávající vyhrazuje právo Zboží nepřijmout.

 

6. Zrušení objednávky a odstoupení od Kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, pokud není stanoveno jinak, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory během výletu organizovaného za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb, platí lhůta 30 dnů.

6.2. Odstoupit od smlouvy může Kupující jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu adresovaným na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu prodávajícího.

6.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne

 1.  uzavření smlouvy, v případě poskytování služeb,
 2. kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo
 3. poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
 4. kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 5. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

6.4.  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.  

6.5.  Odstoupení od smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 ti-denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

6.6. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal, pokud nebude dohodnuto jinak. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve sjednané lhůtě je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní nesmí jevit známky opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu. Náklady vynaložené na vrácení zboží nese Kupující.

6.7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je prodávající oprávněn vůči zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží bylo Prodávajícímu odesláno.

6.9. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kdy plnění začalo na základě výslovné žádosti Kupujícího během lhůty pro odstoupení od smlouvy, Kupující uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.10. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na následujícím odkazu:

Formulář pro odstoupení od smlouvy ZJP s.r.o.

 

7. Výjimky z odstoupení od Kupní smlouvy

7.1. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit

 1. u smluv o poskytování služeb, jestliže byly služby v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo plnění s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Kupující byl předem poučen, že poskytnutím plnění zaniká právo od smlouvy odstoupit,
 2. u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. u smluv na dodávku zboží upraveného nebo vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 4. u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, anebo má krátkou dobu spotřeby,
 5. u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. u zboží, které bylo vyňato ze zapečetěného obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů je nelze vrátit poté, co jej Kupující porušil,
 7. u neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Kupujícím na jeho výslovnou žádost,
 8. u přepravy zboží, pokud má být podle smlouvy plněna k určitému datu nebo v určitém období,
 9. u smluv na zboží v případě, že se jedná o atypické zboží a zákazník je o tomto poučen při převzetí zboží.

7.2. Prodávající je oprávněn vedle zákonem stanovených případů od Kupní smlouvy odstoupit také v těchto případech

 1. proti Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení,
 2. proti Kupujícímu je nařízena exekuce či výkon rozhodnutí,
 3. Kupující vstoupí do likvidace,
 4. Kupující převede Zboží na třetí osobu před úplným zaplacením kupní ceny,
 5. Kupující poruší své povinnosti vyplývající z VOP nebo Kupní smlouvy a toto porušení neodstraní do 30dnů ode dne, kdy byl na porušení Prodávajícím písemně upozorněn.

7.3. Při plnění v částečných dodávkách je Prodávající oprávněn zvolit, zda od Kupní smlouvy odstoupí jen ohledně nesplněného zbytku plnění či ohledně celého plnění.

7.4. Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl zboží převzít.

7.5. V případech, kdy má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícímu.

7.6. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. 

7.7. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy a Kupní smlouvou.

7.8. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo odstoupení jedné Strany doručeno Straně druhé. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo příslušné Straně doručeno třetího dne ode dne jeho odeslání odstupující Stranou.

 

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující, který je spotřebitelem má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, dochází-li k plnění na území České republiky. V ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

8.3. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz/informace-o-adr.

8.4.  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  

8.5.  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ADR dostupné na webové stránce:

www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr

8.6.  Dohled nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

9. Rozhodčí doložka

9.1. Jakékoli spory budou Stranami řešeny smírnou cestou. Pokud nebude dosaženo žádného smírného řešení během 90 dnů, bude sporná otázka rozhodnuta příslušným soudem České republiky dle sídla Prodávající strany.

 

10. Další ustanovení

10.1. Smluvní vztahy dle Kupní smlouvy se řídí právem České republiky. 

10.2. Kupní smlouva může být změněna pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Kupní smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou Stran.

10.3. Kupující není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky z Kupní smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

10.4. Prodávající je oprávněn na Zboží uvádět svoji obchodní firmu případně jakoukoliv svou ochrannou známku, pokud není s Kupujícím písemně dohodnuto jinak.   

10.5. Žádné neuplatnění, částečné uplatnění ani opoždění Prodávajícího s uplatněním práva nebo prostředků právní ochrany se nevykládá jako vzdání se předmětného práva.

10.6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud bude Kupní smlouva pro potřebu Kupujícího přeložena do cizího jazyka, tak v případě sporů o výklad pojmů platí výklad Kupní smlouvy v českém jazyce. 

10.7. Ochrana osobních údajů se řídí především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále národní úpravou – zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

10.8. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6.1.2023.

 

11. Uzavření smlouvy

11.1. Uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu Prodávajícího lze následujícími způsoby

 1. poptávkovým košíkem
 2. objednávkovým košíkem

11.2. Poptávkový košík

11.2.1. Vložením Zboží do poptávkového košíku Kupující zasílá poptávku Prodávajícímu. Prodávající následně zašle nabídku na e-mail Kupujícího, který Kupující uvedl při vložení Zboží do poptávkového košíku.

11.2.2. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy se rozumí následná objednávka Kupujícího zaslaná Kupujícím na e-mail Prodávajícího.

11.2.3. Prodávající na základě objednávky Kupujícího zašle Kupujícímu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky bude zpravidla obsahovat specifikaci Zboží, kupní ceny, dodací a platební podmínky a VOP, případně odkaz na tyto VOP. VOP, případně odkaz na VOP nemusí být obsažen ve stejném dokumentu jako potvrzení objednávky. 

11.2.4. Přijetí objednávky Prodávajícím s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky Kupujícího, se vždy považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy.

11.2.5. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je mezi Stranami uzavřena závazná Kupní smlouva, ledaže Kupující nejpozději do následujícího pracovního dne od doručení potvrzení objednávky uzavření Kupní smlouvy odmítne z důvodu, že potvrzení objednávky se svým obsahem podstatně liší od objednávky Kupujícího.

11.2.6. Výše uvedená ustanovení nebrání tomu, aby mezi Stranami byla uzavřena písemná Kupní smlouva.

11.3. Objednávkový košík

11.3.1. Prodávající na základě objednávky Kupujícího zašle Kupujícímu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky bude zpravidla obsahovat specifikaci Zboží, kupní ceny, dodací a platební podmínky a VOP, případně odkaz na tyto VOP. VOP, případně odkaz na VOP nemusí být obsažen ve stejném dokumentu jako potvrzení objednávky.  

11.3.2. Vložením zboží do objednávkového košíku vytváří Kupující objednávku. Při tvorbě objednávky má Kupující právo měnit Zboží, způsob dopravy a platby. Pokud celková váha objednávaného Zboží překročí hranici 30 kg, dohodne se Prodávající s Kupujícím na způsobu dopravy prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky až po odeslání objednávky Kupujícím.

11.3.3. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupující povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zaškrtnutím pole: Souhlasím s obchodními podmínkami.

11.3.4. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.  

11.3.5. Prodávající na základě objednávky Kupujícího zašle Kupujícímu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky bude obsahovat specifikaci Zboží, kupní ceny, dodací a platební podmínky a případně i odkaz na tyto VOP. Odkaz na VOP nemusí být obsažen ve stejném dokumentu jako potvrzení objednávky (odkaz na VOP v e-mailové komunikaci, v příloze e-mailu apod.).  

 

12. Platební podmínky

12.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši dle Kupní smlouvy.  

12.2. Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu Zboží Kupujícímu, cenu obalů, palet, certifikace a pojištění, pokud Kupní smlouva výslovně nestanoví jinak. Pokud Kupující vrátí poskytnuté obaly a palety Prodávajícímu, Prodávající bez zbytečného odkladu vystaví dobropis ve prospěch Kupujícího na částku fakturovanou jako cenu obalů a palet.

12.3. Náklady na provedení jakýchkoli změn na Zboží dle specifikací Kupujícího nese Kupující.

12.4. Forma úhrady kupní ceny je stanovena v Kupní smlouvě

 1. platba dobírkou – Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nejpozději při dodání Zboží. Odmítnutím převzetí či nepřevzetím řádně dodaného Zboží není dotčena povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu,
 2. na bankovní účet – Kupující je povinen zaplatit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího dle faktury vydané Prodávajícím, a to nejpozději do doby splatnosti této faktury.

12.5. Veškeré částky, které mají být hrazeny Kupujícím a které představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH. Kupující je rovněž povinen společně se zaplacením této úplaty za toto plnění zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající zákonné výši DPH.

12.6. Faktury jsou zasílány na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě nebo na e-mailovou adresu Kupujícího. (Faktura je vždy vystavena ke dni dodání Zboží.) Splatnost faktur je 14 dní od jejich vystavení, pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto jinak.

12.7. Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním dobropisů a faktur ve formátu PDF. Na e-mailovou adresu pro tento účel Kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Kupující dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření faktury zasílaných ve formátu PDF.

12.8. V případě prodlení s úhradou kupní ceny sjednávají Prodávající a Kupující smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.9. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn využít služeb třetích osob ohledně správy takové pohledávky po lhůtě splatnosti. V takovémto případě je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené.

12.10. Kupující není oprávněn jednostranným jednáním započíst svou pohledávku vůči pohledávce Prodávajícího. Dohoda o takovém započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu. Tato ustanovení nemají vliv na právo Prodávajícího jednostranně započíst vzájemné pohledávky Prodávajícího vůči pohledávkám Kupujícího.

 

13. Dodací podmínky

13.1. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v termínu dle Kupní smlouvy. Prodlením Prodávajícího s dodáním Zboží není Kupní smlouva dotčena – závazek Prodávajícího dodat Zboží a závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu zůstává v platnosti. 

13.2. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ve sjednaném termínu v případě, že Kupující má vůči Prodávajícímu dluhy po splatnosti v souvislosti s dodávkami Zboží na základě dříve uzavřených Kupních smluv. Až do úplného uhrazení takových dluhů není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží. 

13.3. Prodávající je oprávněn plnit Kupujícímu v částečných dodávkách, stejně tak jako je oprávněn plnit Kupujícímu před i po době dodání uvedené v Kupní smlouvě. Kupující je povinen přijmout částečné plnění stejně tak jako plnění před i po době dodání.

13.4. Zboží musí být opatřeno obalem nebo být připraveno k přepravě v souladu s Kupní smlouvou. Prodávající zajistí přepravu Zboží Kupujícímu v souladu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě sám nebo za použití třetí osoby. Nestanoví-li Kupní smlouva tuto podmínku výslovně, má právo volby Prodávající.  

13.5. Strany se mohou dohodnout, že Prodávající zajistí odeslání Zboží do sídla Kupujícího nebo na adresu uvedenou v Kupní smlouvě za použití třetí strany. Za okamžik předání Zboží Kupujícímu je v takovém případě považován okamžik doručení Zboží na požadovanou adresu Kupujícího. Odepře-li adresát převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo doručeno v okamžiku odepření, byl-li adresát vyrozuměn o uložení Zboží, považuje se zásilka za doručenou druhým dnem po jejím uložení.

13.6. Pokud Kupující odmítne převzít Zboží nebo nepřevezme Zboží, ačkoliv byl k tomu povinen, je Prodávající oprávněn Zboží uskladnit na náklady Kupujícího a za každý den, ve kterém je Kupující v prodlení s převzetím Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 150 Kč za den.  

13.7. Kupující je povinen při dodání Zboží překontrolovat stav Zboží (kompletnost zásilky, vnější poškození apod.) podle přiloženého přepravního dokladu a uvést případné poškození do tohoto přepravního dokladu.

13.8. Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží během přepravy nejpozději do druhého pracovního dne od okamžiku převzetí Zboží od přepravce.

 

14. Ceny

14.1. Na e-shopu jsou uvedeny aktuální platné ceny včetně i bez DPH. 

14.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo do uplynutí stanovené doby.

14.3. Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží v důsledku chyby informačního systému. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo takto odstoupit od Kupní smlouvy i po odeslání potvrzení objednávky Kupujícímu, a to do 14 dnů od tohoto okamžiku. Pokud Kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

Reklamační řád společnosti ZJP, s.r.o. 

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti ZJP, s.r.o. , IČ 258 28 720, se sídlem na adrese Olomoucká 2232/8, 789 01 Zábřeh, telefon: 583 450 364, e-mail: [obfuscate_1_|116|101|108|55|114|105|112|40|94|116], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19730  (dále „Společnost“) v případě, že přes veškeré úsilí Společnosti o zachování vysoké kvality nabízeného produktu (zboží či služeb) vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nabízeného produktu (dále jen „reklamace“).

1. Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2. Zákazníkem se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel, kterým je dle zákona každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Článek I. - Prevence

1. Při sjednávání prodeje produktu vezme zákazník před uzavřením smlouvy v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování produktu. Pouze produkt dobře zvolený z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití produktu.

2. U produktu hutního materiálu vezme zákazník před uzavřením smlouvy v úvahu také následné uskladnění produktu v prostoru, který chrání před degradací povrchu produktu, a ošetření povrchu produktu vhodným konzervačním prostředkem, tak jak je to v tomto oboru dobrou zvyklostí.

3. Po celou dobu čerpání produktu je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto produktu. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující postup.

4. Další nutnou podmínkou pro zachování funkčnosti produktu je pravidelná péče o produkt. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná péče o produkt podstatně ohrožuje jeho plnou funkčnost. Společnost poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím průběžné vnější komunikace a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy nabízených produktů.

 

Článek II. - Základní podmínky reklamace

1. Vyskytne-li se u produktu vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2. Vadou se rozumí změna dohodnutých podmínek při prodeji produktu. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že produkt je bez vad. Zákazník produkt podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na jeho osobu a přesvědčí se o vlastnostech a množství produktu.

3. Vadou produktu hutního materiálu se rozumí, pokud materiál vykazuje jiné složení nebo vlastnosti, než které je dáno materiálovým listem. Za vadu se také považuje, pokud jsou rozměry nebo geometrické tvary odlišné od příslušné normy.

 

Článek III. - Místo a způsob uplatnění reklamace

1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Reklamaci je možné uplatnit osobně na provozovně nebo zasláním reklamovaného produktu společně s vyplněným reklamačním protokolem a dokladem o nákupu (nejlépe originálem nebo kopií faktury nebo jiným nezpochybnitelným dokladem koupě zboží) do sídla společnosti na adrese Olomoucká 2232/8, 789 01 Zábřeh. V reklamačním protokolu je potřeba, aby zákazník uvedl kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář pro uplatnění reklamace je dostupný na následujícím odkazu:

Formulář pro uplatnění reklamace ZJP s.r.o.

2. Obchodně technický ředitel Společnosti nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení, protokol o reklamaci zahrnující datum, kdy reklamaci uplatnil, předmět reklamace, kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení) , datum, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).  V případě uplatnění reklamace v provozovně společnosti je protokol o reklamaci předán ihned. V případě uplatnění reklamace zasláním reklamovaného produktu, bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace max. do 3 pracovních dnů od jejího přijetí.

3. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Reklamovat nelze nedostatky, které vznikly běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo které zákazník způsobil sám svým neodborným zacházením.

4. V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 0000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Kontakty na jednotlivé inspektoráty jsou uvedeny na internetové adrese: https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/, je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

 

Článek IV. - Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Zákazník má povinnost oznámit prodávajícímu vadu produktu včas, jinak pozbývá práva na odstoupení od smlouvy. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání produktu. Při prodeji použitého zboží se lze dohodnut na zkrácení lhůty 24 měsíců, a to až na 12 měsíců.

2. Projeví-li se vada v průběhu prvních dvanácti měsíců od převzetí, vychází se z toho, že zboží bylo vadné již při nákupu. Pokud by prodejce s tímto tvrzením nesouhlasil, musí prokázat opak (např. že vadu způsobil sám zákazník neodborným zacházením s produktem). Po uplynutí dvanácti měsíců naopak přechází důkazní břemeno na zákazníka, který v případném sporu musí prokázat prodejci (např. znaleckým posudkem), že za vadu odpovídá.

3. Uvedené lhůty pro reklamaci zboží nemohou být zkráceny, a to ani dohodou.

4. Zákonnou lhůtu pro uplatnění práv z vad zboží však nelze zaměňovat s životností zboží, za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

5. Záruční doba běží od odevzdání produktu zákazníkovi; byl-li produkt podle smlouvy odeslán, běží od dojití produktu do místa určení. Má-li koupený produkt uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení produktu do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí produktu a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

6. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, zákazníkovi se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, kdy věc byla v reklamaci. Zákazníkovi zůstává původní doklad o koupi s původním datem nákupu.

7. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl zákazník povinen věc převzít. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován v písemné podobě na uvedený kontakt v reklamačním protokolu.

8. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší. Tato doba však nesmí být na nepřiměřeně dlouhou dobu nebo na dobu neurčitou. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne obchodně technický ředitel Společnosti nebo jiný kompetentní pracovník Společnosti. K dodržení lhůt pro vyřízení reklamace je zákazník povinen poskytnout požadovanou potřebnou součinnost, zejména umožnění prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

9. lhůta běží od uplatnění reklamace. Následující den poté, co zákazník reklamaci uplatnil, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí následující pracovní den.

10. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 8 může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

11. U oprávněné reklamace má zákazník právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci, má zákazník také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

12. Po vyřízení reklamace je zákazník vyrozuměn o ukončení reklamačního řízení buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Dle dohody se zákazníkem bude vyřízená reklamace zaslána na adresu zákazníka nebo připravena k osobnímu odběru v provozovně společnosti.

13. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace dokončena, a byla-li dokončena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím dokončení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění (150 Kč za každý započatý den).

Dále je oprávněn poté, co zákazníka prokazatelně v písemné formě (SMS, e-mailem) upozorní o zamýšleném prodeji a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí (ne kratší než 1 měsíc), zboží vhodným způsobem prodat. Vzniklé náklady (náklady na uskladnění; na opravu, v případě pozáruční opravy; na marné dodání zboží, aj.) z důvodu nedostatku součinnosti na straně zákazníka v nezbytné výši, je prodejce oprávněn vůči zákazníkovi započíst na výtěžek prodeje. Z výtěžku z prodeje jsou prvotně uhrazeny vzniklé náklady. V případě, že prodejní cena převyšuje hodnotu nákladů, je zbytek z výtěžku vrácen zákazníkovi v hotovosti, bankovním převodem, anebo prostřednictvím poštovní poukázky.

14. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným OP nebo cestovním pasem.

 

Článek V. - Jakost při převzetí

1. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodný k účelu, pro který ho zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. U produktu hutního materiálu navíc prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník produkt převzal

 1. se produkt shoduje s dodanou výkresovou dokumentací,
 2. je produkt přichystán v dané rozměrové normě,
 3. je produkt dodán v dohodnuté jakosti materiálu, rozměru a povrchu,
 4. u produktu ocelí používaných k tepelným úpravám, je uvedena jakost materiálu.

3. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností

 1. je produkt vhodný k účelu, k němuž se produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. produkt množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem produktům téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je produkt dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a
 4. produkt odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy

4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje

5. Připouští-li to povaha koupě, má zákazník právo, aby byl produkt před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

 

Článek VI. - Vady vedoucí k podstatnému porušení smlouvy

1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodě.

2. Podstatné, je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

 1. na odstranění vady dodáním nového produktu bez vady nebo dodáním chybějícího produktu,
 2. na bezplatné odstranění vady opravou produktu,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

4. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5. Právo vybrat si dodání nového produktu, výměnu jeho součásti nebo odstoupení od smlouvy má zákazník i v případě, že nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opakující se vadu se zpravidla považuje, objeví-li se tatáž vada potřetí, za větší počet vad pak tři vady, které se současně projeví na produktu a brání jeho řádnému užívání

 

Článek VII. - Vady vedoucí k nepodstatnému porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (bez ohledu nato, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může zákazník uplatnit právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

3. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou produktu nebo dodáním nového produktu; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

4. Neodstraní-li prodávající vadu produktu včas nebo vadu produktu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Týká-li se vada pouze součásti produktu, může zákazník požadovat jen výměnu této součásti.

 

Článek VIII. - Práva z vadného plnění

1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2. Je-li na prodávaném produktu, na jeho obalu, v návodu připojenému k produktu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze produkt použít, platí ustanovení o záruce za jakost.

3. Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

4. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi produktu vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

5. Nebrání-li tomu povaha produktu, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení produktu obsahujícím uvedené údaje.

6. Body číslo 1 a 2 z Článku VIII. se nepoužijí

 1. u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt měl při převzetí zákazníkem, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy produktu.

7. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

8. Má-li produkt vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o produkt prodávaný za nižší cenu nebo o produkt použitý, má zákazník místo práva na výměnu produktu právo na přiměřenou slevu.

9. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání formou reklamačního protokolu.

 

Článek IX. – Spotřební materiál

1.Je-li předmětem koupě spotřební materiál nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově nebo v počtu použití, či může být jinak obdobně specifikovatelná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

2. Právo zákazníka reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Zákazník však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

3. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zákazník zboží užívá (nikoliv vlastní) déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

4. Není-li životnost u nabízeného zboží uvedena, nemá prodávající právo se životnosti dovolávat.

 

Článek X. – Závěrečné ustanovení

1. Tento reklamační řád je platný od 6.1.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách anebo na internetových stránkách společnosti ZJP s.r.o.: www.zjp.cz.